Opdracht 21 – Lessenserie geven SPB

Het doel van deze opdracht is het effectief voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een lessenserie, waarbij je je eigen visie op het vak, leren en beroep, en onderwijskundige en vakdidactische inzichten vertaalt naar haalbaar en concreet handelen.

tijdsbesteding: 24 – 48 uur

moment in de stage: gedurende SPB

resultaat: compleet ingevuld PCK-formulier voor een lessenserie met gebruikte lesmaterialen zoals presentaties, werkbladen en bordplannen, inclusief toets en toetsresultaten.

Opdrachtomschrijving

Je zet een leerlijn uit voor in ieder geval zes aaneengesloten lessen exclusief toetsing, over een afgerond geheel, zoals een (deel van een) hoofdstuk uit een schoolboek, met een weloverwogen keuze en ordening van inhouden en werkvormen.

Gebruik de formulieren voor het voorbereiden en evalueren van een lessenserie op basis van het PCK model.

In je opzet en uitwerking kun je dicht bij de lespraktijk en de gebuikte lesmaterialen zoals een schoolboek blijven, maar zorg voor eventueel aanvullende, wisselende werkvormen gericht op activerende didactiek en samenwerkend leren.

Verwerk de feedback die je krijgt op je lessen van bijvoorbeeld je vakcoach, en je conclusies van de evaluatie en je reflectie op de lessenreeks.

Neem de ingevulde PCK-formulieren en materialen die je hebt gebruikt tijdens je lessen, op in je portfolio.

Je kunt er voor kiezen één of meer lessen uit je lessenserie in een apart PCK formulier uit te werken voor opdracht Lessen voorbereiden met PCK.

Mogelijke aanpak

  1. Bestudeer het thema of onderwerp van een hoofdstuk. Neem het hele hoofdstuk door. Lees zo nodig extra vakinhoudelijke literatuur. Maak alle opgaven zelf.
  2. Formuleer de belangrijkste begrippen (sleutelinzichten voor leerlingen) met betrekking tot dit thema of onderwerp.
  3. Formuleer hieruit de operationele leerdoelen voor de lessenserie.
  4. Bedenk een leerlijn en maak een planning voor de lessenserie, leg die voor aan je vakcoach en je Vakdidacticus.
  5. Bereid je lessen goed voor. Je hoeft niet voor elke les een voorbereidingsformulier in te leveren, maar dat neemt niet weg dat het belangrijk is om goed voorbereid voor de dag te komen.
  6. Zorg voor activerende lessen.
  7. Maak een studiewijzer voor de leerlingen
  8. Maak zelf een toets, compleet met toetsmatrijs, uitwerking en nakijkmodel. Leg de relatie met vakdidactiek.
  9. Maak na het beoordelen van de toets een analyse en geef weer hoe jij de leerlingen feedback hebt gegeven. Leg de relatie met vakdidactiek.
  10. Evalueer en reflecteer op de afzonderlijke lessen en de lessenreeks met behulp van de PCK-formulieren.