Opdracht 19 – Lessen voorbereiden, geven en evalueren met PCK

Het doel van deze opdracht is ervaring op te doen in het effectief voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les.

tijdsbesteding: 32 uur

moment in de stage: gedurende SPB

resultaat: acht compleet ingevulde PCK-formulieren I tot en met IV met gebruikte lesmaterialen zoals presentaties, werkbladen en bordplannen

Zie vakspecifiek wiskunde voor de handleiding lessenserie wiskunde.

Opdrachtomschrijving

Het doel van deze opdracht is het effectief voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les, waarbij je je eigen visie op het vak, leren en beroep, en onderwijskundige en vakdidactische inzichten vertaalt naar haalbaar en concreet handelen. Je ontwerpt acht lessen over onderwerpen die je bepaalt in overleg met je vakcoach.

Gebruik voor de voorbereiding de PCK-formulieren I en II en voor de evaluatie de PCK-formulieren III en IV. In je opzet en uitwerking mag je gewoon de beschikbare lesmaterialen en het schoolboek gebruiken. Doe dit voor minstens acht lessen. Probeer gebruik te maken van een activerende didactiek. Hieronder staat een mogelijke aanpak beschreven:

  1. Bestudeer het thema of onderwerp van een paragraaf. Neem de hele paragraaf door. Lees zo nodig extra vakinhoudelijke literatuur. Maak alle opgaven zelf. Bepaal welk deel van de paragraaf in de les past die je gaat geven, dat is in sommige maar lang niet alle lesboeken een hele paragraaf.
  2. Formuleer de belangrijkste begrippen (sleutelinzichten voor leerlingen) voor je les over dit thema of onderwerp.
  3. Wat wil je dat de leerlingen leren in deze les? Dat zijn de leerdoelen. De activiteiten die je kiest moeten leerlingen helpen ze te bereiken, en aan het eind van de les ga je samen na of dat is gelukt.
  4. Hanteer bij het indelen en plannen van je les zoveel mogelijk het lesmodel Directe Instructie, zie Handboek voor Leraren paragraaf 3.2. Gebruik ook de concrete tips uit de Vijf Rollen van de Leraar. 
  5. Bedenk activiteiten voor in je les en zet ze op volgorde, met een schatting van de benodigde tijd. Gebruik PCK-formulier II. Maak een plan voor elk van de drie lessen. Bespreek je plannen met je vakcoach.
  6. Ga na de gegeven les na in hoeverre de werkelijke les overeenkwam met je planning. Vul de PCK-formulieren III en IV in. Probeer gaandeweg te leren van je ervaringen en je lessen nog leuker en leerzamer te maken. Verwerk de feedback die je krijgt van je vakcoach. Gebruik deze ook om je eigen leerdoelen op te stellen.

Neem de ingevulde PCK-formulieren inclusief feedback van je vakcoach en de conclusies die je trekt op in je portfolio. Vul deze aan met gebruikte presentaties, werkbladen, oefenopgaven, bordindelingen etc.