Opdracht A – Lessen voorbereiden, geven en evalueren met PCK

Het doel van deze opdracht is ervaring op te doen in het effectief voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een les.

Verwachte tijdsbesteding: 5 x 5 uur

Resultaat: vijf lesvoorbereidingen gebaseerd op PCK + de lesevaluaties, inclusief de gebruikte lesmaterialen zoals presentaties, werkbladen en bordplannen.

Opdrachtomschrijving

Het doel van deze opdracht is te laten zien dat je in staat bent om lessen effectief voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Je laat zien dat je in staat bent theoretische inzichten en handvatten in te zetten, waaronder het PCK-model. Je laat zien dat je in staat bent gebruik te maken van activerende didactiek en van formatieve evaluatie.

Je ontwerpt vijf lessen over onderwerpen die je bepaalt in overleg met je vakcoach. Voor de voorbereiding kun je de PCK-formulieren I en II gebruiken en voor de evaluatie  PCK-formulier III. In je opzet en uitwerking mag je gewoon de beschikbare lesmaterialen en het schoolboek gebruiken. Hieronder staat een mogelijke aanpak beschreven:

  1. Bestudeer het thema of onderwerp van een paragraaf. Neem de hele paragraaf door. Lees zo nodig extra vakinhoudelijke literatuur. Maak alle opgaven zelf. Bepaal welk deel van de paragraaf in de les past die je gaat geven, dat is in sommige maar lang niet alle lesboeken een hele paragraaf.
  2. Formuleer de belangrijkste begrippen (sleutelinzichten voor leerlingen) voor je les over dit thema of onderwerp.
  3. Wat wil je dat de leerlingen leren in deze les? Dat zijn de leerdoelen. De activiteiten die je kiest moeten leerlingen helpen ze te bereiken, en aan het eind van de les ga je samen na of dat is gelukt.
  4. Hanteer bij het indelen en plannen van je les zoveel mogelijk het lesmodel Directe Instructie, zie Handboek voor Leraren paragraaf 3.2. Gebruik ook de concrete tips uit de Vijf Rollen van de Leraar. 
  5. Bedenk welke andere theoretische handvatten je wilt inzetten (bijvoorbeeld over activerende didactiek, formatieve evaluatie, etc, etc)
  6. Bedenk activiteiten voor in je les en zet ze op volgorde, met een schatting van de benodigde tijd.
  7. Bespreek je lesvoorbereiding met je vakcoach.
  8. Voer de les uit.
  9. Evalueer de les. Bespreek de les met je vakcoach en verwerk zijn/haar feedback. Benoem concrete verbeterpunten voor de volgende les.

Voor deze opdrachten lever je de complete lesvoorbereiding en evaluatie in. Vul deze aan met gebruikte presentaties, werkbladen, oefenopgaven, bordindelingen etc.