Activiteiten Oriënterende Stage

Urenbesteding

Tijdens de stage loop je mee met de vakcoach. Je zult echter ook alle opdrachten moeten doen, inclusief verslaglegging. Totaal heb je hier 6 weken voor. Je kunt niet alle lessen bijwonen, houd je tijdbesteding in de gaten. Stelregel is dat je ongeveer 20 uur per week besteedt aan de stage, inclusief lessen voorbereiden en evalueren en 20 uur aan de rest van de opleiding.

Contract

De opleiding van de TU Delft, de stageschool en de stagiair gaan een contract met elkaar aan. Het is aan jou om te zorgen dat dit contract wordt ingevuld, ondertekend en aangeleverd bij de opleiding en de stageschool. Dat gaat als volgt:

stap 1: Maak een afdruk van het contract. Zorg dat je de benodigde informatie en de handtekeningen in dat contract zet dan wel laat zetten.

stap 2: Lever het ingevulde origineel in bij Suzanne Karssen, kamer C104. Als zij afwezig is kun je het contract kwijt in de brievenbus bij het secretariaat, kamer C108. Zie ook de planning voor deadlines.

stap 3: Lever een kopie van het contract in bij de stageschool.

Werkplan

Aan het begin van je Oriënterende Stage stel je een werkplan op. In het werkplan spreek je met je vakcoach af en laat je aan je IB zien wat je tijdens de Oriënterende stage wanneer gaat doen. Je plant wanneer je welke stageopdracht gaat uitvoeren, zie stageopdrachten OS.

stap 1: Vul in overleg met je vakcoach het Template werkplan OS in.

stap 2: Stuur het werkplan naar je instituutsbegeleider (zie de planning voor deadlines.)

Uitvoeren van stageopdrachten, inclusief het geven van lessen

Gelijk vanaf het begin ga je stageopdrachten uitvoeren. De opdrachten zijn bedoeld om je kennismaking met het onderwijs en de school te structureren. Je gaat ook lessen of delen van lessen geven.

Afronding: het invullen en bespreken van de Rubrics

De basis voor het aantonen van je ontwikkeling als docent wordt gevormd door zeven competenties uit de Wet op de beroepen in het onderwijs, kort gezegd de wet BIO. Deze competenties zijn uitgewerkt tot een in te vullen Rubrics.  Aan het eind van de Oriënterende stage laat je zien, voor de competenties 1 tot en met 4 en 7 (5 en 6 mag je nog achterwege laten), hoe je ervoor staat. De ingevulde Rubrics vormt de start voor stage A.

Hiervoor kun je de Template competentieontwikkeling en Rubrics gebruiken.

Je gaat als volgt te werk:

stap 1: Je vakcoach en jij vullen ieder voor zich de Rubrics in voor de competenties 1 tot en met 4 en 7. Ter uitbreiding of meer diepgang kun je een BOS of mede-stagiair vragen de Rubrics over jou in te vullen. Bespreek de ingevulde Rubrics met je vakcoach en maak hier een verslag van.

stap 2: Je stelt jouw persoonlijke leerdoelen voor stage A op. Waar wil je in stage A aan werken?

Verslaglegging

Zie: Verslag OS.