Fasen Oriënterende Stage

Fase 1. Kennismaken en formeel opstarten

Je kunt het beste al voor de lessen beginnen naar school, het geeft je de kans om alles gelijk vanaf het begin mee te maken en kennis te maken met je begeleiders en andere docenten. Op maandagochtend of maandagmiddag word je verwacht bij de opleiding, het hangt af van de groep waar je in zit.

Contract

De opleiding van de TU Delft, de stageschool en de stagiair gaan een contract met elkaar aan. Het is aan jou om te zorgen dat dit contract wordt ingevuld, ondertekend en aangeleverd bij de opleiding en de stageschool. Dat gaat als volgt:

stap 1: Maak een afdruk van het contract. Zorg dat je de benodigde informatie en de handtekeningen in dat contract zet dan wel laat zetten.

stap 2: Lever het ingevulde origineel in bij Suzanne Karssen, kamer C104. Als zij afwezig is kun je het contract kwijt in de brievenbus bij het secretariaat, kamer C108 (zie de planning voor deadlines).

stap 3: Lever een kopie van het contract in bij de stageschool.

Als je de Orienterende Stage en SPA op dezelfde stageschool doet, mag je volstaan met één contract.

Werkplan

Aan het begin van je Oriënterende Stage stel je een werkplan op. In het werkplan spreek je met je vakcoach af en laat je aan je IB zien wat je tijdens de Oriënterende stage wanneer gaat doen. Je plant wanneer je welke stageopdracht gaat uitvoeren, zie stageopdrachten OS.

stap 1: Vul in overleg met je vakcoach het Template werkplan OS in.

stap 2: Stuur het werkplan naar je IB (zie de planning voor deadlines.)

Fase 2a Uitvoeren van stageopdrachten 1 t/m 5

Gelijk vanaf het begin ga je stageopdrachten uitvoeren. De opdrachten zijn bedoeld om je kennismaking met het onderwijs en de school te structureren. Ook is een aantal opdrachten opgenomen om je te ondersteunen bij het observeren van lessen. Tot slot zijn er opdrachten om ervaring op te doen met assisteren en begeleiden tijdens lessen. Je levert deze eerste vijf opdrachten halverwege de stage in. Zie de planning voor deadlines voor het inleveren van de stageopdrachten.

Fase 2b Uitvoeren van stageopdrachten 6 t/m 10

De overige opdrachten lever je aan het eind van de stage in. Zie de planning voor deadlines voor het inleveren van de stageopdrachten.

Fase 3. Het zelf geven van lessen (inclusief stageopdracht 11)

In samenspraak met je vakcoach heb je minimaal 5 uur ingepland om zelf les te geven. Van een deel van die lessen leg je de voorbereiding en evaluatie uitgebreid vast, zie stageopdracht 11. Het kan verstandig zijn om in het begin alleen delen van lessen te verzorgen, zoals het bespreken van huiswerk, het uitleggen van nieuwe theorie of het demonstreren van nieuwe vaardigheden, en pas na een paar deellessen volledige lesuren te gaan vullen. Gezien het oriënterende karakter van deze oriënterende stage geven we geen voorschriften voor het geven van lessen aan bepaalde klassen of binnen bepaalde schooltypen. Doorslaggevend voor waar je het beste les kunt geven, is het overleg met en het inzicht van de vakcoach. Met dit onderdeel van de stage doe je je eerste echte leservaring op. Daarom is het ook van belang dat je de lesonderdelen en lessen die je zelf gaat verzorgen, goed voorbereidt en doorspreekt met de vakcoach. Maak daarom heldere afspraken over de stof, over een moment vóór de les waarop je vakcoach de voorbereiding en het lesplan kan inzien, en over de nabespreking.

Fase 4. Het invullen en bespreken van de Rubrics

De basis voor het aantonen van je ontwikkeling als docent wordt gevormd door zeven competenties uit de Wet op de beroepen in het onderwijs, kort gezegd de wet BIO. Deze competenties zijn uitgewerkt tot een in te vullen Rubrics.  Aan het eind van de Oriënterende stage laat je zien, voor de competenties 1 tot en met 4 (totaal zijn er 7), hoe je ervoor staat. De ingevulde Rubrics vormt de start voor SPA.

Hiervoor kun je de Template competentieontwikkeling en Rubrics gebruiken.

Je gaat als volgt te werk:

stap 1: Je vakcoach en jij vullen ieder voor zich de Rubrics in voor de competenties 1 tot en met 4. Ter uitbreiding of meer diepgang kun je een BOS of mede-stagiair vragen de Rubrics over jou in te vullen. Bespreek de ingevulde Rubrics met je vakcoach en maak hier een verslag van.

stap 2: Beschrijf voor de overige competenties 5, 6 en 7 kort in hoeverre je die denkt te beheersen. Dit vormt je beginsituatie voor SPA.

stap 3: Je stelt jouw persoonlijke leerdoelen voor SPA op. Waar wil je in SPA aan werken?

 

Fase 5. Het schrijven van een verslag OS

Zie: Verslag OS.