Menu +

Begrippen

Bekwaamheidseisen – In de Wet BIO gestelde eisen waaraan een docent voor het verkrijgen van zijn of haar bevoegdheid moet voldoen

Beperkte tweedegraads bevoegdheid – tweedegraadsbevoegdheid met uitzondering van (vmbo)praktijkonderwijs en orthopedagogisch-didactische centra.

Bewijsmateriaal – document/ film/ etc waarmee je laat zien dat je je ontwikkeld hebt op één van de zeven competenties.

BOS – Begeleider op school, niet specifiek voor het vak waar de docent-in-opleiding lesgeeft.
Competentie – de 7 eindtermen van de wet BIO

DOI – Docent-in-opleiding, de student van de lerarenopleiding, ookwel LIO genoemd, Leraar-in-opleiding

Dossier = portfolio

Duo-stage – mogelijkheid dat twee studenten op één stageschool gezamenlijk stagelopen, zij observeren en evalueren elkaars lessen.

EC of ECTS – European Credit, studiepunt. 1 ec = 28 bestedingsuren

Eerstegraads-bevoegdheid – bevoegdheid tot het lesgeven op alle scholen, afdelingen en leerjaren van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), algemeen voortgezet onderwijs (avo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), praktijkonderwijs en aan orthopedagogisch-didactische centra.

IB – Instituutsbegeleider is de begeleider vanuit de opleiding, vaak is dit een vakdidacticus

Indicator – een voorbeeld of aandachtspunt bij een competentie

Leerdoel – deze stel je zelf op, bijvoorbeeld in overleg met je vakcoach, en leg je vast in je weekjournaal. Breek grote leerdoelen op in concrete kleine leerdoelen.

OS – Oriënterende stage

Portfolio – je beschrijving van je vorderingen op het gebied van de 7 BIO-competenties plus onderbouwing met bewijsstukken, zoals lesvoorbereidingen, voorbereidingen lessenseries, reflectie, feedback, enquêtes, werkbladen, toetsen, videofragmenten, enzovoorts.

Rubrics – een manier om je beheersing van een competentie te meten en beschrijven

SPA – Eerste stage die leidt tot een tweedegraadsbevoegdheid

SPB – Tweede stage die leidt tot een eerstegraadsbevoegdheid

SPD = vakcoach

Tweedegraads-bevoegdheid – bevoegdheid tot het lesgeven op alle scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, vwo (alleen de eerste drie leerjaren), hoger algemeen voortgezet onderwijs, havo (alleen de eerste drie leerjaren), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), praktijkonderwijs en aan orthopedagogisch-didactische centra.

Vakcoach – De begeleider op de school die lesgeeft in hetzelfde vak als de docent-in-opleiding; voorheen SPD genoemd.

Weekjournaal – document waarin je je ontwikkeling bijhoudt en nieuwe leerdoelen vastlegt

Wet BIO – Wet Beroepen In Onderwijs, wettelijk kader voor lerarenbevoegdheid, beschrijft 7 noodzakelijke competenties voor leraren.